Willem de Zwijgerlaan 53
2741DB Waddinxveen
T. 0182 - 743008
E. directie@kw-a.nl

MR

MR

De Koning Willem-Alexanderschool heeft een eigen medezeggenschapsraad.

De MR is een overlegorgaan, te vergelijken met een ondernemingsraad en bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR behandelt zaken van bestuurlijke aard op schoolniveau. Door beleid op te stellen probeert de school een zo goed mogelijk schoolklimaat voor uw kindere te scheppen. Dit beleid wordt ook besproken in de MR. Over belangrijke besluiten is instemming van de MR nodig, zoals bijv. een schoolplan. Het instemmingsrecht houdt in de dat de school pas een besluit over deze onderwerpen mag nemen als de MR het met dat besluit eens is.

Bij andere besluiten moet de school de MR om advies te vragen. Het adviesrecht houdt in dat het bestuur een besluit over deze onderwerpen kan nemen ook als de MR anders adviseert.

De MR probeert zo actief mogelijk te zijn door ook ongevraagd onderwerpen onder de aandacht van de school te brengen waar volgens hen te weinig aandacht voor is.

We bespreken onder andere de volgende onderwerpen:

·        overleg met directie over de algemene zaken op school;
·        overleg over schoolaangelegenheden
·        advies en instemming verlenen aan voorgenomen besluiten van directie.

De MR heeft regelmatig contact met OR. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. 
De MR bestaat in het schooljaar 2018 - 2019 uit de volgende leden:

 

Namens de ouders:

Michel Buurman                (PZ)       
Robbie van Gils                  (O)
Dorith van Eijk                   (PZ)

 

Namens het team:
Leonie Glasbeek                (PZ)
Geja de Keijzer                   (O)
Anja van Harten                (O)   Secretaris

 

Wilt u een onderwerp onder onze aandacht brengen, een bezoek brengen aan een MR vergadering of wilt u graag wat meer informatie?  U kunt met ons contact opnemen via mr@kw-a.nl en u kunt ons natuurlijk ook altijd aanspreken.

 

GMR

De GMR wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de MR van de vijf scholen van stichting LEV.
Dit zijn vanuit Boskoop: Rehobothschool, Ichtusschool en de Immanuelschool. Uit Waddinxveen gaat het om de Koningin Beatrixschool en de Koning Willem-Alexanderschool.

De GMR behandelt bestuurlijke zaken die voor alle scholen belangrijk zijn. Binnen de raad sluit er één lid van de oudergeleding en één lid van de teamgeleding aan bij de MR. Er wordt 6 tot 8 keer per jaar vergaderd.

Vertegenwoordigers van de Koning Willem-Alexanderschool:

Michel Buurman                (namens de ouders)
Joke Hoogendoorn            (namens het personeel)