Willem de Zwijgerlaan 53
2741DB Waddinxveen
T. 0182 - 743008
E. directie@kw-a.nl

Klachtenprocedure

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent welkom om dergelijke zaken met de leerkracht van uw kind te bespreken.
De leerkracht zal u en uw kind serieus nemen en streven naar de best mogelijke oplossing. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u de zaak bespreken met de directeur.
Daarnaast heeft het bestuur op iedere school één contactpersoon aangesteld om er zorg voor te dragen dat de klachten van ouders of kinderen altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden aangepakt.
Elke ouder of kind kan een beroep doen op de interne contactpersoon als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met iedereen over durft te praten of wil praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen vervolgstappen gezet zonder uw toestemming.
Zeker wanneer in uw ogen sprake is van machtsmisbruik, is het verstandig om hierover met de interne contactpersoon te praten.
Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy en dergelijke.
Ook kan het gaan over de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit.
In overleg met de contactpersoon wordt bekeken wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.
Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van het bestuur en/of naar de Landelijke Klachtencommissie.
Het bestuur heeft het model van de Landelijke Klachtencommissie van de Besturenraad ondertekend. Deze regeling is ter inzage op school aanwezig.

Ook is het mogelijk dat u of uw kind zich rechtstreeks wendt tot één van de contactpersonen. Het bestuur heeft in overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad aangesteld een externe vertrouwenspersoon aangesteld. De naam van deze persoon staat in de jaargids.
Tenslotte is het mogelijk dat u of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij de Landelijke Klachtencommissie van de Besturenraad.
Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. De contactpersoon van de school kan u of uw kind daarbij behulpzaam zijn.

Samengevat volgen hieronder de mogelijke stappen bij klachten en onvrede:

1. overleg met de leerkracht van uw kind,

2. overleg met de directeur,

3. overleg met de interne contactpersoon,

4. inschakeling van de externe vertrouwenpersoon,

5. indienen van de klacht bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs 
t.a.v. het ambtelijk secretariaat 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
t 070 386 16 97 
info@klachtencommissie.org 
i [http://www.gcbo.nl%20/]www.GCBO.nl 


mw mr A.C. Melis-Grollers
mw mr H.M. Vos- van der Velden
mw J.L. Rijsdijk-Koornaar